Skakklubbens love

Assens Skakklubs love

§1  Klubbens navn er: Assens skakklub.

       Assens Skakklub er hjemhørende i Assens Kommune.

       Assens Skakklub tegnes ved formanden og kassereren.

Klubben blev stiftet i 1944, og dens formål er at udvikle kendskabet til, og alment styrke interessen for skakspillet.

Klubben tilstræber at drive Juniorskak, hvortil den stiller materialer samt instruktør til rådighed, i den udstrækning og grad der er tilslutning til.

Assens skakklub er åben for alle.

§2 Klubben skal være medlem af Dansk Skakunion.

hvorved klubbens medlemmer bl.a. berettiges til at deltage i holdskakturneringer.

 Desuden kan klubbens egne turneringer rates koordineret med landets øvrige klubbers.

§3 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle anliggender i klubben.

     Generalforsamling afholdes hvert år ved sæsonens

     slutning, og senest d. 1. maj, og indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Alle klubbens medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen

     Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde:

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Aflæggelse af regnskab

4.      Godkendelse af budget og kontingent

5.      Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

6.      Valg af bestyrelse og 1 suppleant

7.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

8.      Eventuelt.

§4   Bestyrelsen består af følgende  5 medlemmer:

Formand, sekretær, kasserer og 2 menige medlemmer. 1 medlem vælges, så vidt muligt blandt klubbens juniorspillere.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

I ulige år afgår 3 medlemmer.

I lige år afgår 2 medlemmer.

Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og disponerer under ansvar over for generalforsamlingen.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder dette påkrævet.

Bestyrelsesbeslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal, hvor formandens stemme ved stemmelighed er afgørende.

§5   Der betales kontingent kvartårligt.

       De til enhver tid gældende Unionstakster, samt

       obligatoriske udgifter til lokaleleje etc.

Af det herefter af generalforsamlingen fastsatte til Assens skakklub, kan bestyrelse graduere juniorer og pensionister til et lavere kontingent end seniorer.

  Et Juniormedlem overgår til Seniormedlem ved udgangen af det kvartal, hvori det fylder 20 år

       Hvis et medlem er i mere end 3 mdr.’s restance,

  kan det udmeldes af DSU uden varsel.

  Nærmere bestemmelser vedr. børns kontingent afgøres af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§6   Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december, og revisionen skal ske senest 1 uge inden den ordinære generalforsamling.

§7   Lovændringer kan kun ske på den ordinære generalforsamling, eller på en ekstraordinær generalforsamling, som kan afholdes,

       dersom mindst 2 tredjedele af medlemmerne skriftligt begærer dette.

       Formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer har ret til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

       Lovændringer kan kun ske med mindst 2 tredjedele flertal blandt de fremmødte medlemmer.

       Lovændringsforslag skal nævnes i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§8   Klubbens ophør kan kun besluttes på en generalforsamling og kun med mindst 2 tredjedele flertal blandt de fremmødte medlemmer.

       Assens Skakklub´s eventuelle tilbageblevne midler skal ved klubbens ophør tilfalde Dansk Skole Skak og /eller en Skakklub hjemhørende i Assens kommune.

       Disse love træder i kraft d. 25. august 2014,

       og samtidig ophæves klubbens ældre love.

Assens, den 25. august 2014