OBS. Skakregler

Korrekt afgivelse af remistilbud !

 

Det opleves omtrent ved hver eneste holdkamp, at tilbud om remis afgives forkert !

At en spiller efter at have standset sin tid, tilbyder sin modstander remis.  Det skal fremsættes i egen spilletid, hvorefter et svar kan modtages af modstanderen. Denne behøver ikke at svare på andre måder, end enten ved at række hånden frem over brættet til accept, – eller blot fortsætte med at spille. Fremsætteren af tilbuddet bør heller ikke argumentere for  det. Blot skal det noteres med tilføjelsen = på noteringslisten.

På samme måde er det en uskik vedblivende at fremsætte tilbud om remis, hvis det af modstanderen er afslået. Så må man jo i stedet ’bevise’ sin påstand. ( Ofte ses også at et remistilbud fejlagtigt bliver afslået, og i stedet har ført til tab. Sådan som fx Martin Braas viste det i et holdkampparti.)

 

§ 9 Remis

9.1 Remistilbud samt bestemmelser (vedr. dette) gældende for turneringen.

9.1.1    Turneringsreglementet kan specificere, at spillerne ikke må tilbyde eller enes om remis, før et bestemt antal træk er spillet, eller overhovedet, uden dommerens godkendelse.

9.1.2 Hvis turneringens reglement imidlertid tillader spillerne at enes om remis, gælder følgende:

9.1.2.1 En spiller som ønsker at tilbyde remis, skal gøre dette efter at have udført et træk på bræt­tet, og før han/hun trykker på sit ur. Et tilbud på et hvert andet tidspunkt i partiet er stadig gæl­dende, men § 11.5 skal tages i betragtning. Der kan ikke knyttes betingelser til tilbuddet. I begge tilfælde kan tilbuddet ikke trækkes tilbage og gælder indtil modstanderen modtager det, afslår det mundtligt, afslår det ved at røre en brik i den hensigt at flytte eller slå den, eller partiet afsluttes på anden vis.

9.1.2.2 Hver spiller skal notere remistilbuddet på sin noteringsliste med et symbol (=).

9.1.2.3 Et krav om remis efter §§ 9.2 eller 9.3 skal betragtes som et remistilbud

9.2 Partiet er remis på korrekt forlangende af en spiller der er i trækket, når den samme stilling for mindst tredje gang (ikke nødvendigvis ved trækgentagelse):

9.2.1 vil fremkomme, når han/hun først noterer sit træk, hvilket ikke kan ændres, ved at skrive det på noteringslisten eller ved at indtaste det på det digitale noteringssystem, og meddeler dommeren sin hensigt om at udføre dette træk, eller

9.2.2 netop er fremkommet og den spiller, som kræver remis, er i trækket.

9.2.3    Stillinger, betragtes som den samme hvis og kun hvis den samme spiller er i trækket, brikker af samme art og farve står på de samme felter, og de mulige træk for alle af begge spilleres brik­ker er de samme. Stillinger er således ikke de samme hvis:

9.2.3.1 En bonde ved starten af stillingsserien kunne slås en passant

9.2.3.2 En konge eller et tårn havde ret til rokade, men har mistet denne ret efter at have været flyt­tet. Rokaderetten mistes først efter at kongen eller tårnet er blevet flyttet.

9.3 Partiet er remis på korrekt forlangende af en spiller der er i trækket hvis

9.3.1 han/hun noterer sit træk, hvilket ikke kan ændres, ved at skrive det på noteringslisten eller ved at indtaste det på det digitale noteringssystem, og meddeler dommeren sin hensigt om at ud­føre dette træk, som vil betyde at de seneste 50 træk af hver spiller er udført, uden at nogen bonde er flyttet, og uden at nogen brik er slået, eller

9.3.2 de sidste 50 træk er fuldført af hver spiller, uden at nogen bonde er flyttet, eller nogen brik er slået.

9.4 Hvis en spiller rører en brik som i § 4.3, mister han/hun retten til at kræve remis i henhold til §§ 9.2 eller 9.3 i dette træk.

9.5 Remiskrav

9.5.1 Hvis en spiller kræver remis i henhold til §§ 9.2 eller 9.3, skal han/hun eller dommeren sætte skakuret på pause. Han/hun kan ikke trække sit krav tilbage.

9.5.2 Hvis kravet findes korrekt, er partiet straks remis.

9.5.3 Hvis kravet findes ukorrekt, skal dommeren tillægge to minutter til modstanderens tid. Par­tiet skal herefter fortsætte. Hvis kravet var baseret på en erklæret hensigt om at spille et be­stemt træk, skal dette træk udføres i henhold til §§ 3 og 4.

9.6 Hvis en eller begge af følgende situationer opstår, er partiet remis:

9.6.1 den samme stilling som beskrevet i § 9.2.2 er opstået mindst fem gange

9.6.2    enhver serie af 75 træk er blevet fuldført af begge spillere, uden at en bonde er blevet flyttet, og uden at nogen brik er blevet slået. Hvis det sidste træk satte mat, skal dette dog gælde.

Regler om flytning og berøring af brik.

” Ld3 x Sh6, – ulovligt træk. Og hvid er her tvunget til andet løbertræk, hvilket i dette tilfælde fører direkte til tab af løberen! Skulle springeren være rørt først, ville hvid kun kunne være tvunget til at slå springeren på h6, hvis fx løberen på de sorte felter havde stået på d2. “

Berøring af brik

Regler om flytning samt berøring af brikker er efter artiklens tilblivelse flyttet fra § 7 til § 4, og er gengivet under artiklen.

 

 

Hvad siger reglerne

§ 4 Om at flytte brikkerne

4.1 Hvert træk skal udføres med kun en hånd.

4.2 At rette på brikker eller anden fysisk kontakt med en brik

4.2.1    Kun den spiller, der er i trækket må rette på en eller flere brikker på deres felter, forudsat han/hun giver udtryk herfor (f.eks. ved at sige ”j´adoube”, ”I adjust” eller ”jeg retter”).

4.2.2    Enhver anden berøring af en brik, undtagen en klar tilfældig berøring, anses for at være tilsigtet.

4.3 Hvis en spiller i trækket, udover det i § 4.2 anførte, på skakbrættet rører med henblik på at flytte eller tage:

4.3.1 en eller flere af sine egne brikker, skal han/hun flytte den først rørte brik der kan flyttes

4.3.2 en eller flere af sin modstanders brikker, skal han/hun slå den først rørte brik der kan slås

4.3.3    en eller flere brikker af hver farve, skal han/hun slå den første rørte af modstanderens brikker med sin egen første rørte brik eller, hvis dette er ulovligt, flytte eller slå den første rørte brik, som kan flyttes eller slås. Hvis det er uklart, om spillerens egen brik eller modstanderens blev rørt først, betragtes spillerens egen brik som rørt før modstanderens brik.

4.4 Hvis en spiller i trækket:

4.4.1 rører sin konge og et tårn, skal han rokere til den side hvis det er lovligt

4.4.2 med vilje rører et tårn og derefter sin konge, må han ikke rokere til den side i dette træk, og si­tuationen skal behandles efter § 4.3.1

4.4.3 idet han vil rokere, rører kongen og derefter et tårn, men rokade med dette tårn er ulovlig, skal spilleren udføre et andet lovligt træk med kongen (hvilket kan være at rokere med det andet tårn). Hvis kongen ikke har noget lovligt træk, er spilleren frit stillet til at gøre et hvil­ket som helst lovligt træk.

4.4.4 forvandler en bonde, er valget af den nye brik endeligt, når den nye brik har berørt forvand­lingsfeltet.

4.5 Hvis ingen af de brikker der er rørt i henhold til § 4.3 eller § 4.4, kan flyttes eller slås, må spilleren gøre et hvilket som helst lovligt træk.

4.6 Bondeforvandling kan udføres på flere måder:

4.6.1 Bonden behøver ikke at blive placeret på forvandlingsfeltet,

4.6.2 bonden kan fjernes, og den nye brik kan placeres på forvandlingsfeltet i valgfri rækkefølge.    

4.6.3 Hvis der står en af modstanderens brikker på forvandlingsfeltet skal den slås.

4.7       Når, som et lovligt træk eller en del af et lovligt træk, en brik er blevet sluppet på et felt, kan den ikke flyttes til et andet felt i dette træk. Trækket betragtes som udført hvis:

4.7.1 ved et slag, den slagne brik er fjernet fra brættet og spilleren har sat sin egen brik på det nye felt og har sluppet brikken,

4.7.2 ved rokade, når spillerens hånd har sluppet tårnet på det felt, som tidligere er passeret af kon­gen. Når spilleren har sluppet kongen, er trækket ikke udført endnu, men spilleren har ikke længere ret til at udføre et andet træk end rokade til den valgte side, hvis dette er lovligt. Hvis rokade til den side er ulovlig, skal spilleren udføre et andet lovligt træk med kongen (hvilket kan være at rokere med det andet tårn). Hvis kongen ikke har noget lovligt træk, er spilleren frit stillet til at gøre et hvilket som helst lovligt træk.

4.7.3 ved bondeforvandling, når spillerens hånd har sluppet den nye brik på forvandlingsfeltet og bonden er fjernet fra brættet.

4.8 En spiller mister sin ret til at fremsætte krav i anledning af modstanderens over-trædelse af §§ 4.1- 4.7, så snart spilleren selv rører en brik med henblik på at flytte eller slå den.

4.9 Hvis en spiller ikke er i stand til at flytte brikkerne, kan spilleren få en af dommeren godkendt assistent til at udføre dette.